dijous, 22 de gener de 2015

CARTA OBERTA ALS RESPONSABLES D'EDUCACIÓ

Desprès d’uns quants anys d’experiència, d’uns quants canvis en les lleis d’educació i de molta reflexió sobre el que passa en educació i el que hauria de passar, em permeto remetre aquesta carta a tots els propers responsables en educació. Crec que moltes de les propostes podran ser assumides d’una forma o altra, per la major part de docents del país. La nostra veu no se sol tenir en compte i mantes vegades ens hem acostumat a no dir res perquè no se’ns escolta. És per això que penso que cal promoure una nova revifalla de la cultura de l’opinió i les propostes constructives, per poder recuperar una part de la nostra autoestima professional i tornar a creure en el sistema educatiu.

El que haurien de ser els...
Serveis educatius de l’escola o l’Escola com a Servei Educatiu.

Quins són els serveis que hauria de prestar l’escola per tal que tots, inclosos els mestres poguéssim dur a terme el canvi necessari? Algunes idees...

·         Assessorament als mestres (psicopedagogs, psicòlegs, logopedes, psiquiatres, foniatres, dissenyadors, ambientadors, oradors, especialistes en gestió d’aula, bibliotecaris, informàtics, ....)
·         Visites dels CRP als centres amb oferiment de serveis i recursos i solució de consultes dels mestres.
·         Ajuntament, AMPA i associacions del poble: oferiment d’assessorament i activitats al centre i els mestres.
·         Ràtios de 22 alumnes màxim i possibilitat de grups reduïts o desdoblats 4 hores setmanals per grup, o dos mestres a l’aula.
·         Facilitats per fer sortides i activitats a l’exterior de l’escola, fent servir com a acompanyants pares, estudiants,...
·         Aules taller. Aules de plàstica, de música, d’anglès, de representacions.
·         Pissarres digitals a totes les classe + assessorament.
·         Escoles de pares a totes les escoles amb incentius per l’assistència i la participació i intercanvi d’experiències i serveis.
·         Direccions dels centres i normatives clares i que ajudin a respectar el professorat i restaurar la seva imatge de prestigi.
·         Horaris racionals i temps per programar, reflexionar, compartir i coordinar.
·         Intercanvis amb mestres i escoles d’altres llocs per compartir experiències.
·         Una llei d’educació intel·ligible i una tecnologia educativa eficient: instruments i protocols d’observació, anàlisi, diagnòstic i reforç d’aprenentatges, conductes i educació emocional.
·         Una escola que aposti pel futur: amb filosofies de sostenibilitat, creativitat, innovació, cooperació, justícia social,...
·         Una inspecció que ajudi de forma activa en les dificultats del procés: formats de forma prioritària per aconseguir els objectius de la llei i no documents i burocràcia inútils.
·         És a dir: res de nou. El que tothom sap. Una mica de sentit comú.


Per aconseguir tot això hi ha algunes mesures que serien del tot desitjables i d’efecte quasi immediat:

-          Abolir la sisena hora o fer-la servir per activitats extraescolars (de caire prioritàriament físic, lúdic i manipulatiu.)
-          Aumentar les plantilles de mestres als centres i millorar així l’atenció a la diversitat.
-          Facilitar les sortides i activitats a l’exterior del centre, amb subvencions per sortides, reconeixement i regulació de les mateixes per als mestres i facilitat d’acompanyament d’adults (pares/mares, estudiants...)
-          Facilitar la possibilitat d’una estructura horària i de funcionament escolar més laxa i funcional (no tant per matèries com per tipus d’activitat). Per exemple: la primera hora dels matins: planificació de la jornada i revisió dels objectius. Segona hora: tallers de diferents matèries. Tercera hora: art, plàstica, musica, educació física (Tres hores setmanals en dies diferents, com a mínim). Tarda: Projectes relacionats amb el medi.
-          Deixar participar molt més els/les mestres en les propostes de canvi.
-          Fer (de forma conjunta amb els mestre) un model d’informe de notes en base a competències bàsiques i no a assignatures, proposant uns items bàsics comuns per cada curs.
-          No fer gaires experiments més amb l’horari escolar. Si de cas escurçar el de treball dels pares.


“En la societat, en les millors institucions humanes, és fàcil detectar una certa precocitat. Quan encara hauríem de ser infants que creixen, ja som homenets. Doneu-me una forma de conreu que porti molt d’humus dels prats i doni més profunditat al sòl, no una que tant sols confiï en adobs que escalfen, en eines perfeccionades i en mètodes de cultiu!

No voldria que es cultivessin tots els homes, ni totes les parts de l’home, com tampoc m’agradaria que tota la superfície de la terra fos cultivada. Una part es podria conrear, però la major part hauria de ser prada i bosc, no destinada tant sols a un ús immediat, sinó a preparar un humus per a un futur llunyà mitjançant la descomposició anual de la vegetació que suporta.”

H.D.Thoreau.  “Passejades”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada