dimecres, 23 de febrer de 2011

QUÈ ET PREGUNTES QUAN T’ORGANITZES EL CURS?

Quan un es planteja entrar en una classe, organitzar un curs, unes activitats, una programació, una manera de funcionar, escollir un model educatiu, ensopega amb una sèrie de dubtes. Què fer, com fer-ho, que s’espera de nosaltres, com ho podem justificar...
Per plantejar qualsevol activitat educativa, però, ens hauríem de plantejar una sèrie de preguntes i vigilar bé quina volem que sigui la nostra resposta.

Les preguntes solen ser del tipus:
-         Com organitzo el temps de les assignatures?
-         Com distribueixo les tasques durant el temps d’una classe determinada per tal que es pugui fer la feina programada?
-         Quin tipus de tasques penso per els alumnes que van més ràpid i acaben abans?
-         Com ho faig per que els que vaig més lent acabin també les tasques?
-         Com imparteixo disciplina dins l’aula?
-         Quins càstigs utilitzo?
-         Quines rutines de funcionament diàries estableixo dins l’aula? Gestió d’aula.
-         Com avaluaré i amb quina freqüència? Cada quan poso exàmens i amb quina freqüència?
-         Com organitzo la classe per col·locar els diferents materials a l’abast?
-         Com ho faig amb les fitxes per gestionar la seva correcció i acabament?
-         Com organitzem la socialització del material a l’aula?
-         Com em distribueixo els temes del currículum (del llibre, vaja) al llarg del curs per poder acabar-los?
-         Etc.

En canvi, també ens podríem plantejar altres tipus de preguntes:
-         Què faig per aconseguir un treball autònom amb la majoria de la classe mentre jo puc incidir en un grup o uns nens en concret?
-         Com distribueixo els espais a l’aula de forma que es pugui treballar en racons diferents sense destorbar-se?
-         Com distribueixo el temps setmanal per fer un seguiment del seu treball autònom i fer que ells sigui conscients i partícips del seu compromís particular? Per exemple a traves d’un contracte de treball.
-         Quin temps dedico el treball autònom per racons o tallers i quin dedico a les explicacions i quin a les investigacions del medi?
-         Quins items vull avaluar en general a les tasques autònomes: com la presentació, acabament en el temps previst (velocitat), quantitat de treball, assoliment dels objectius proposats (dins d’aquest apartat caldria fer una avaluació particular).
-         Quin tipus de tasques es poden fer en grup o amb ajuda i quines s’han de fer sols?
-         Que fan quan acaben les tasques encomanades. (En aquest cas el problema no existeix)
-         Què podem fer per gestionar i promocionar (Donar a conèixer) les seves produccions?.
-         Com organitzem la socialització del material a l’aula? (si es que cal)
-         Com organitzem la socialització i l’avaluació socialitzada de les seves produccions?
-         Com podem motivar la creativitat dels nens?
-         Com podem augmentar el contacte amb el medi?
-         Com puc crear un clima tranquil i expectant davant les propostes escolars a la classe?
-         Quina seqüenciació de continguts haig de proposar durant el treball autònom? Quines prioritat tindré per tal d’aconseguir que funcioni aquesta organització?
-         Com potencio les investigacions del medi i com organitzo el temps per tal de poder fer el seguiment?
-         Com plantejo l’avaluació per tal d’ajustar-la als objectius prioritaris o bàsics, finalitats de l’educació.
-         Quina justificació teòrica i pràctica em plantejo de cara a la comunitat educativa i als pares?
-         La seqüència didàctica parteix sempre dels seus coneixements i interessos?
-         Quin és el paper de l’assemblea de classe en la pressa de decisions dins l’aula? http://www.mcep.es/uploads/img/11af4658c7c8602febbe354f0baa3ab821.pdf
-         Com puc potenciar la recerca d’informació dins i fora de l’aula? Biblioteca d’aula, accés a internet, accés a fonts d’informació personals del medi proper,...
-         Quin paper dono a l’expressió oral?
-         etc.

Algunes adreces interessants sobre el tema:

MCEP – Movimiento Cooperativo de Escuela Popular

“la clave de la educación democrática está en la participación del alumnado en todo el proceso de aprendizaje, desde su inicio, con la negociación del curriculum, en el desarrollo y en su final, con la autoevaluación.
De esta manera, lo que se busca es que nuestro alumnado asuma sus propias decisiones, sus propias responsabilidades, y de esta manera puedan crecer como personas.
Ahora bien, para llegar a una auténtica negociación es preciso ponerse al mismo nivel de comunicación, romper las barreras jerárquicas y poder escuchar y dialogar.
Pero todo esto exige tiempo. Es un trabajo difícil, tanto para el profesor o
profesora como para el alumnado.”

Extret de la web anterior, a l’apartat:
“Participación del alumnado y negociación del currículum”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada